Radonmätning på arbetsplatser är arbetsgivarens ansvar.
Arbetsgivaren ska vara medveten om och övervaka radonhalten.
På jobbet ska man känna sig trygg och säker.


I Sverige är arbetsgivaren ansvarig för att säkerställa en säker arbetsmiljö på arbetsplatsen, vilket inkluderar att skydda anställda från exponering av radon. Den nya Strålskyddslagen som gäller för radon på arbetsplatser trädde i kraft år 2018 och kräver att arbetsgivare agerar om anställda utsätts för radonhalter som överstiger 200 Bq/m3. Tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser delas av Strålsäkerhetsmyndigheten och kraven regleras av både Arbetsmiljölagen och Strålskyddsförordningen. Enligt den nya strålskyddslagen, som infördes den 1 juni 2018, måste arbetsgivaren anmäla radonhalter som överstiger referensnivån på 200 Bq/m3 i årsmedelvärde till Strålsäkerhetsmyndigheten och vidta åtgärder för att fastställa och begränsa exponeringen samt dokumentera det.

Från och med den 1:a oktober 2021 implementerades en uppdaterad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Syftet med den nya beskrivningen är att förbättra noggrannheten vid bestämning av radonhalten och ersätter den tidigare beskrivningen från 2004.

Radon kan orsaka lungcancer vid långvarig exponering

Radon är farligt för hälsan

Radon är en gas som är osynlig, luktfri, smaklös och färglös. Långvarig exponering för denna gas kan öka risken för lungcancer. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon ungefär 500 fall av lungcancer varje år i Sverige, vilket gör det till den näst största orsaken till lungcancer efter rökning.

Ventilation

Åtgärder

Om radonhalterna är förhöjda är det av största vikt att söka hjälp för att identifiera orsaken och vidta lämpliga åtgärder. Exempel på åtgärder kan innefatta att öka ventilationen, täta eller isolera beroende på var radonet kommer ifrån.

Radonmätning arbetsplatser

Det är möjligt att själv utföra en radonmätning på arbetsplatsen enkelt. Långtidsmätningar med spårfilmsdosor kan köpas/beställas från ackrediterade företag och ger tillförlitligt årsmedelvärde, vilket utgör det säkraste sättet att mäta radon. För att säkerställa korrekta resultat är det viktigt att följa Strålskyddsverkets metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatsen. Denna metodbeskrivning innehåller instruktioner om hur radonhalten ska mätas för att kunna jämföras med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden och Socialstyrelsens riktvärden för radon i lokaler av allmänt bruk. Följande är de gräns- och riktvärden som gäller för radon på arbetsplatser:

 • 200 Bq/m3: Gäller för lokaler ovan jord under normal arbetstid på 1800 timmar.
 • 400 Bq/m3: Gäller för källare och bergrum under normal arbetstid på 1800 timmar.
 • 1300 Bq/m3: Gäller för berg- och gruvverksamhet under normal arbetstid på 1300 timmar.

Sammanfattning: Radonmätning på arbetsplatser

Arbetsgivarens ansvar:
 • Att mäta radonhalten och vidta åtgärder om den överstiger 200 Bq/m³.
 • Att anmäla radonhalter över 200 Bq/m³ till Strålsäkerhetsmyndigheten.
 • Att följa den nya metodbeskrivningen från 2021.
Radon är farligt:
 • Osynlig, luktfri gas som kan orsaka lungcancer.
 • Näst största orsaken till lungcancer i Sverige efter rökning.
Åtgärder vid förhöjd radonhalt:
 • Identifiera orsaken och vidta åtgärder.
 • Exempel: öka ventilationen, täta läckage, isolera.
Mätning:
 • Långtidsmätning med spårfilmsdosor är säkraste metoden.
 • Följ Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.
Gräns- och riktvärden:
 • 200 Bq/m³: Lokaler ovan jord.
 • 400 Bq/m³: Källare och bergrum.
 • 1300 Bq/m³: Berg- och gruvverksamhet.
Nyheter:
 • Förbättrad metodbeskrivning från 2021.
 • Ny vägledning från SSM för radonmätning i skolor (elektroniska instrument).
Kom ihåg:
 • Att mäta radon är enkelt och billigt.
 • Det är bättre att vara försiktig än att riskera hälsan.